Termékek

MENÜ

Személyes adatok védelme

Tisztelt ügyfeleink és üzleti partnereink,
Ez a dokumentum a személyes adatok általunk megvalósított feldolgozásával kapcsolatos alapvető információkat tartalmazza.

Az alábbiakban kidolgozott szabályzat szövege öszhangban van az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével , mely 2016. április 27. lett közzétéve, s mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK (GDPR) rendelet hatályon kívül helyezéséről szól.

A szöveg az áttekinthetőség végett, kérdések és válaszok formájában van kidolgozva.

Az információkat a következő sorrendben tesszük közzé:

 1. Ki a személyes adatok kezelője?
 2. Milyen célból van szükségünk az Önök személyes adataira?
 3. Melyek a mi jogos érdekeink?
 4. A személyes adatok milyen módon voltak megszerezve?
 5. A személyes adatok mely kategóriái kerülnek feldolgozásra?
 6. Milyen a megfelelő jogalap a személyes adatok kezelése vonatkozásában?
 7. A személyes adatok hozzáférhetőségét ki számára tesszük lehetővé?
 8. A személyes adatokat továbbítjuk harmadik országba, vagypedig nemzetközi szervezeteknek?
 9. Milyen a személyes adatok tárolásának időtartama?
 10. Ön milyen jogokkal rendelkezik a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan, s milyen módon tudja azokat érvényesíten?
 11. A személyes adatok kiértékelése automatikusan történik?

Engedjék meg, hogy mint a személyes adatok kezelője, tájékoztassuk Önöket a személyes adatok kezelése során alkalmazott alapelvekről. Bárminemű kérdéssel, mely az Önök személyes adataival kapcsolatosak, kérjük azonnal forduljanak hozzánk.

1 Ki a személyes adatok kezelője?

A személyes adatok kezelője az a személy, aki a a személyes adatok kezelésének céljait és módját önállóan, vagypedig másokkal együtt határozza meg

A személyes adatok kezelője :

MAGSY SK, s.r.o., ulica 1. mája 882/46 - areál Makyta, 020 25 Púchov, Slovensko társaság

A személyes adatok kezelőjét a következő email címen lehet elérni: info@magsy.sk

2 Milyen célból van szükségünk az Önök személyes adataira?

A személyes adatok kezelője a következő célokból használja fel a személyes adatokat:

 • Az Ön, valamint a személyes adatok kezelője közötti szerződéses jogviszony létrehozása, s annak jövőbeni teljesítése céljából (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b) pontja). Ebbol a jogviszonyból keletkezo jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése az adatkezelo számára (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja) kötelező érvényű;
 • Saját jogos érdekei védelme céljából, azok főleg marketing célokra történő feldolgozása során (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja). Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelője az üzleti tájékoztatások, valamint termékei és szolgáltatásai során az Ön igényeinek kielégítése céljából, megfelelő módon nyújtja ajánlatait, szüksége van az Ön által nyújtott egyhangú beleegyezésre (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének a) pontja).

A személyes adatoknak a személyes adatok kezelője részére történő szolgáltatása egy általánosan jogi, valamint szerződéses alapon megvalósított követelmény teljesítése. A személyes adatok szolgáltatása marketing célok felhasználása céljából, amely még nem jelenti az adatkezelő részéről a szerződéses és jogi kötelezettségeinek teljesítését, az Ön belegyezésére van szükség. Amennyiben a személyes adatok kezelője Öntől nem kapja meg beleegyezését, az még nem jelenti azt, hogy ebből az okból kifolyólag elutasítaná a szerződéses alapon meghatározott viszony értelmében, termékeinek, vagypedig szolgáltatásainak felajánlását.

3 Melyek a mi jogos érdekeink?

A személyes adatoknak a személyes adatok kezelője részéről való feldolgozása, jogos érdekeinek védelme céljából vannak megvalósítva. A személyes adatok kezelője jogos érdeke, mindennemű, általa létrehozott szerződéses jogviszonyok teljesítése, valamint a törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítése, marketing szolgáltatások teljesítése, a személyes adatok kezelője vállalkozásának és vagyonának védelme, s nem utolsósorban a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés.

4 A személyes adatok milyen módon voltak megszerezve?

A személyes adatok kezelője a személyes adatokat közvetlenül Öntől szerezte meg, főképpen a kitöltött űrlapokból, kölcsönös kommunikáció során, vagypedig a kapcsolat szerződés általi megkötése során. Ezenkívül a személyes adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, regisztrációs űrlapokból és nyilvántartásokból is származhatnak, például a Kereskedelmi Nyilvántartás, az Adósregiszter s más szakmai nyilvántartásokból. Továbbá a személyes adatok kezelője megszerezheti a személyes adatokat egy harmadik féltől is, melyek jogosultak az Ön személyes adatainak feldolgozására, azok hozzáféréséhez, melyekkel a személyes adatok kezeloje kapcsolatban van, s továbbá megszerezheti az Ön személyes adatait internetről is, melyeket ott Ön helyezett el.

5 A személyes adatok mely kategóriái kerülnek feldolgozásra?

Az ön által megkövetelt elvárások teljeskörű kielégítése, valamint a törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítése céljából, a személyes adatok kezelője részéről megvalósított, személyre szabott termékajánlat és szolgáltatások bebiztosítása céljából a valamint fentiekben meghatározott célok elérése érdekében a személyes adatok kezelője által a személyes adatok kategorizálása a következők személyes adatok felhasználásával valósul meg:

  • Azonosító adatok - név, és vezetéknév,postai cím;
  • Elérhetőségi adatok - telefonszám és email cím;
  • Weboldalak, melyen keresztül a látogató meglátogatja a MAGSY cég weboldalait;
  • IP-cím;
  • A belépés és kilépés időpontja;
  • Esetlegesen a látogató által feltett kérdés
  • a látogató számítógépének böngészőjének valamint operációs rendszerének adatai.

6 Milyen a megfelelő jogalap a személyes adatok kezelése vonatkozásában?

A személyes adatok feldolgozásának jogszerűségétGDPR 6. cikkely (1) bekezdéseszabályozza, amely szerint a feldolgozás abban az esetben jogszerű, amennyiben az elengedhetetlen tartozéka a szerződéses kapcsolat teljesitési folyamatának, valamint az adatkezelő törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében, a személyes adatok kezelője jogos érdekeinek védelme érdekében, vagypedig a feldolgozás az Ön által megadott hozzájárulás alapján történik.

7 A személyes adatok hozzáférhetőségét ki számára tesszük lehetővé?

Az Ön személyes adataihoz alkalmazottainknak, valamint az anyavállalat alkalmazottainak van lehetősége hozzáférni (MAGSY, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, Cseh köztársaság).

Továbbá a következő velünk együttműködő vállalatoknak van hozzáférhetősége :

 • Extern számviteliszolgáltatások feldolgozója
 • Az érintett szállítmányozó cég
 • az informatikai rendszerek adminisztrátora

Ezekkel a velünk együttműködő társaságokkal szerződéses viszonyban vagyunk, mely számukra az Ön személyes adataival való eljárásoknál a GDPR alapszabályai értelmében való eljárást teszi kötelezővé .

Továbbá ezen túlmenően a jogi kötelezettségeink keretén belül a személyes adatokat be kell szolgáltatnunk az állami hatóságoknak, például az adóhatóságok, bűnüldöző szerveknek, vagypedig a tőkepiaci felügyeletek szerveinek.

8 A személyes adatokat továbbítjuk harmadik országba, vagypedig nemzetközi szervezeteknek?

Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unió, vagypedig Európai Gazdasági Térségén kívüli országokba.

9 Milyen a személyes adatok tárolásának időtartama?

Az Ön személyes adatait csakis olyan időtartamon belül tároljuk, mely időtartam azok feldolgozására feltétlenül szükséges. Ezen időszak elmúlása után ezeket az adatokat anonimizáljuk, vagypedig biztonságosan és visszafordíthatatlanul eltávolítjuk, oly módon, hogy azok felhasználásával való visszaélés ne történhessen meg.

10 Ön milyen jogokkal rendelkezik a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan, s milyen módon tudja azokat érvényesíten?

A személyes adatok kezelője törekszik arra, hogy az Ön személyes adatai megfelelő és biztonságos módon kerüljenek feldolgozására. Önnek garantálva van az ebben a bekezdésben feltüntetett jogok érvényesítése, amelyeket a személyes adatok kezelőjével szemben érvényesíthet.

A jogait az (1) bekezdésben említett e-mail címre, vagy postai levelezési címre küldött írásbeli kérelem alapján érvényesítheti.

A jogait érintő valamennyi közleményt és nyilatkozatot a személyes adatok kezelője ingyenesen biztosítja be Ön számára. Ha azonban a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy nem megfelelő, különösen abból az okból kifolyólag, mert megismétlődik, a személyes adatok kezelőjének jogában áll olyan illeték kiszámlázására, mely a szükséges információk bebiztosításához kapcsolódó eljárási költségek viselését vonja maga után. A feldolgozott személyes adatok másolatainak ismételt kérvényezése esetében a személyes adatok kezelője fenntartja magának a jogot, hogy az ebből az okból származó szükségszerű adminisztrációs eljárások díjat, illeték formájában számolja fel.

Határozatokról s az információkról, melyeket a személyes adatok kezelője a személyes adatok kezelése során hozott, a személyes adatok kezelője a lehető leghamarabb, de legfeljebb egy hónapon belüli időszakban Önt tájékoztatja. A határidőt a személyes adatok kezelője szükség esetén két hónappal meghosszabbíthatja, figyelemmel a kérelmek esetleges bonyolultságára, vagy azok összességére. A határidő meghosszabításáról, egyben annak megindoklásáról a személyes adatok kezelője Önt kiértesíti.

10.1 Az információadáshoz való jogai az Ön személyes adatai feldolgozásával kapcsolatosan

Jogában áll a személyes adatok kezelőjétől információk kikérésére, melyben kérvényezi, hogy az Ön személyes adatai feldolgozásra kerültek, vagy nem. Amennyiben a személyes adatok feldolgozásra kerültek, jogában áll kérvényezni a személyes adatok kezelőjétől olyan információk megválaszolását, melyek a következőkkel kapcsolatosak – azonosítása, valamint elérhetősége a személyes adatok kezelőjének, annak további képviselőinek, esetlegesen kapcsolat azok megbízottjaira, akik a személyes adatok kezelésével kerülnek kapcsolatba, továbbá a feldolgozási célokról informálódni, az érintett személyes adatok kategorizálásáról, a személyes adatok fogadóiról,s azok kategorizálásáról informálódni, a jogos felhatalmazással ellátott rendszergazdákról, az Ön jogainak felsorolásáról és pontosításáról, a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz való kapcsolatfelvétel lehetőségéről, a feldolgozott személyes adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról.

Amennyiben az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelőjé rendeltetésétől eltérő célok teljesítése érdekében kívánja feldolgozni, a további feldolgozás előtt tájékoztatást nyújt Ön számára az adott célról és más releváns információkról.

Az információk, melyek ezen jogalap értelmében vannak Önnel közölve, már szerepelnek ebben a szövegben. Ez a tény azonban nem akadályozza meg Önt abban, hogy azokat újra kérje.

10.2 Hozzáférhetőzéshez való joga személyes adataihoz

Jogában áll az személyes adatok kezelőjétől információk kikérése, melyben kérvényezi, hogy az Ön személyes adatai feldolgozásra kerültek, vagy nem, s amennyiben igen, hozzáférhetőségi joggal rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy ezen információk milyen célból lettek feldolgozva, az érintett személyes adatok kategorizálásáról, a fogadókról, vagypedig azok kategorizálásáról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, az Ön irányában végzett jogi információk adásáról ( jogosultság a személyes adatok kezelője irányába tett kérvény megvalósítására, a személyes adatok törlésére, vagypedig azok korlátozott feldolgozására, ellenvetést nyújtani be ezen feldolgozással kapcsolatosan), jogosultság panasz benyújtására a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, a személyes adatok megszerzésének forrásáról, információra az automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról, továbbá a felhasznált eljárásról, mintahogy aról is, hogy feldolgozásból eredő tények, milyen jelentőséggel birnak és milyen következménnyel járnak az Ön személyét illetően, információk és garanciák a személyes adatok harmadik országba, vagypedig nemzetközi szervezethez történő továbbítása esetén. Önnek jogában áll kikérni a feldolgozott személyes adatok másolatát. A megszerzéséhez való jog ezen másolattal kapcsolatosan azonban nem idézheti elő jogi szempontból más személyek jogainak korlátozását és szabadságát.

10.3 A helyesbítéshez való jogai

Amennyiben megváltozott az Ön lakhelyi címe, telefonszáma, vagy más tények, melyek személyével kapcsolatosak, s melyeket személyes adatoknak lehet kinyilvánítani, jogában áll kérvényezni az személyes adatok kezelőjétnél azok feldolgozását. Továbbá ezen túlmenően Önnek jogában áll a hiányos személyes adatok kiegészítésére, megvalósítva egy utólagosan benyújtott nyilatkozat formájában.

10.4 A személyes adatok törléséhez kapcsolatos jogai (elfeledtetéshez való jog)

Bizonyos esetekben jogában áll kérvényezni, hogy a személyes adatok kezelője az Ön személyes adatait törölje. Ezen esetek közé tartozik az a tény is, mikor már nyilvánvaló, hogy a már feldolgozott személyes adatokra, küldetésükből kifolyólag nincs szükség. A személyes adatok kezelője automatikusan törli személyes adatait a lejárati dátum után, de kérvény benyújtásával bármikor hozzáfordulhat. Kérése egyéni értékelésre kerül (a törléshez való jog ellenére fennáll az a tény, hogy a személyes adatokat a személyes adatok kezelője köteles megőrizni, vagy jogos érdekek figyelembevétele szempontjából van kötelezve azok megőrzésére), és részletes tájékoztatást kap annak kidolgozásáról.

10.5 A feldolgozások korlátozására való jog

A személyes adatok kezelője csak a feltétlenül szükséges mértékben dolgozza fel személyes adatait. Ha azonban úgy érzi, hogy a személyes adatok kezelője például a fent említett, személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos célok teljesítésének mértékét túllépi, akkor kérelmet nyújthat be arra, hogy személyes adatait csakis a leglényegesebb törvényes okok figyelembevétele szempontjából dolgozza fel, vagypedig kérelmezheti a személyes adatok blokkolását. A kérését ezután egyéni értékelésnek vetik alá, és részletes tájékoztatást kap annak kidolgozásáról.

10.6 A továbbításhoz való jog

Amennyiben úgy kivánja, hogy a személyes adatok kezelője az Ön személyes adatait egy más személyes adatok kezelőjének, vagy esetleg egy más társaságnak tegye hozzáférhetővé, abban az esetben a személyes adatok kezelője az Ön személyes adatait, megfelelő formában átadja az Ön által meghatározott személynek, azzal a feltétellel, hogy ezt az eljárást nem akadályozza más, törvény által meghatározott akadály, vagypedig más jelentős mértékkel bíró akadály.

10.7 Ellenvetések benyújtására való jog, automatizált egyéni döntéshozatal

Amennyiben tudomására jut, vagy hiszi, hogy a személyes adatok kezelője a személyes adatait oly módon kezeli, hogy azzal magánéleténekvédelmének komoly veszélyeztetését idézné elő, valamint ezen eljárás a törvény által meghatározott jogok megsértését idézi elő (feltéve, hogy a személyi adatokat a személyes adatok kezelője közérdek, vagypedig más jogos érdekek gyakorlása alapján dolgozza fel, vagypedig közvetlenül marketing célok érdekében dolgozza fel, beleértve a profilalkotást is, vagy statisztikai, tudományos, vagy történelmi szempontból jelentős tényezőket is), kéréssel fordulhat a személyes adatok kezelőjéhez felvilágosítás-adás, vagypedig az esetleges hiba eltávolítása végett.

10.8 Panasz benyújtására való jog a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panaszával a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz bármikor fordulhat, vagypedig más kezdeményezés indítványozásával .

10.9 Beleegyezés visszavonására való jog

A személyes adatokkal kapcsolatos adatfeldolgozási eljárásokba való beleegyezésének visszavonására bármikor joga van. A visszavonást írásos kérvény benyújtásával kérheti, melyet az 1.fejezetben feltüntetett kézbesítési, vagypedig email címre küdheti.

11 A személyes adatok kiértékelése automatikusan történik?

A személyes adatok kiértékelése nem automatikusan történik, s nincsenek felhasználva profiláció vagypedig automatikus döntéshozatalra a személyes adatok kezelőjének, marketing tevékenységi területének bebiztosítása során sem.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram